Skip to content Skip to footer

Wat is off market bouwgrond en hoe kunt u het kopen of verkopen? Kort samengevat, off market bouwgrond is bouwgrond dat te koop staat zonder openbare reclame of marketing. Vaak betekent off market ook wel pre market, in de zin dat de kavel simpelweg nog nergens te koop staat. Er zijn ook beperkte echte off market kansen waarbij de verkoper de verkoop van een eigendom niet openbaar wil maken. De mogelijkheid om off market bouwgrond te bekijken en een bod uit te brengen kan voor de juiste koper een voordeel zijn.

Off-market bouwgrond

Het hoe en waarom van off market bouwgrond

Er zijn tal van redenen waarom een (ver)koper ervoor zou kunnen kiezen om bouwgrond buiten de markt om aan te bieden of te kopen. Traditionele vastgoedtransacties zijn openbaar. Vastgoed, maar ook bouwkavels krijgen aandacht door ze openbaar te koop aan te bieden. Off market, of stille verkoop neemt toe in alle sectoren, ook in de vastgoedmarkt van bouwgrond. Off market verkopen geeft een verkoper de mogelijkheid om de juiste koper te vinden, zonder hoge marketing- of reclamekosten. Ervaren vastgoed adviseurs bereiken, in het zakelijke netwerk dat ze hebben opgebouwd, enthousiaste potentiële (ver)kopers. Hiermee voorkomt u overmatige belangstelling en biedingen die elkaar in snel tempo opvolgen. Redenen om bouwgrond niet op de markt te brengen, zijn onder andere:

Privacy bij (ver)koop

De behoefte aan privacy is misschien wel de grootste drijvende factor achter een off-market (ver)koop. (Ver)Kopers hebben mogelijk te maken met moeilijke omstandigheden waarvan ze niet willen dat deze bekend worden. Het kan ook gebeuren dat mensen niet op de voorgrond willen komen door de branche waarin ze werken of de door reputatie die ze hebben.

Exclusiviteit

Vastgoed buiten de markt houden, geeft een exclusiviteitsgevoel. Een goed bewaard geheim, waar slechts een aantal mensen van op de hoogte zijn. In de ogen van een (ver)koper kan dit rechtvaardigen dat een hogere of lagere prijs wordt gevraagd dan op de open markt.

Interesse peilen

Niet elke verkoper van bouwgrond is zeker van de verkoop. Kiezen voor een off market vermelding kan helpen de potentiële interesse in de kavel te peilen. Later kan een verkoper er alsnog voor kiezen om de verkoop openbaar te maken.

Controle over de transactie

Met name verkopers van vastgoed zoeken vaak naar vastigheid en controle over de deal die ze hopen te sluiten. Off market verkopen geeft deze controle. Er is meer inspraak in zowel de timing als de manier waarop de transactie verloopt.

Bouwgrond off market kopen of verkopen

Als (ver)koper van bouwgrond of vastgoed heeft u in gedachten wat een kavel mag kosten of op moet brengen. Potentiële kopers zien bij gebruikelijke vastgoedtransacties kavels van de voorkeur voorbijgaan. Dit is waar off market kavels bijzonder voordelig kunnen zijn. Om meer te weten te komen over vastgoed dat niet op de markt is, maar wel te koop staat, is het van cruciaal belang om binnen uw netwerk aan te geven wat u zoekt. Werkt u samen met een vastgoed adviseur? Ook deze kan de zoekopdracht binnen zijn netwerk bekend maken en zo gedetailleerd te werk gaan. Het (ver)kopen van een off market kavel verloopt in het tempo dat door de koper en verkoper wordt bepaald. In tegenstelling tot bij een openbare verkoop is er een select aantal geïnteresseerden. Dit geeft u de tijd om te onderhandelen en het juiste bod te doen of accepteren.

Voordelen van bouwgrond off market (ver)kopen

Er zijn verschillende redenen voor zowel kopers als verkopers om tot een stille of off market verkoop te beslissen. Het buiten de markt om aanbieden van (bouw)grond heeft praktische en interessante voordelen:

Minder concurrentie

Off market deals geven zowel een koper als verkoper meer rust. Het valt niet op dat een kavel of bouwgrond te koop staat. Bij een gebruikelijke verkoop komt het steeds vaker voor dat kopers met honderden anderen geïnteresseerden concurreren. Dit aantal is bij een off market transactie beperkt tot twee of drie andere kopers.

Aantrekkelijke (ver)koopprijs

Minder concurrentie heeft lagere (ver)koopprijzen tot gevolg. Bouwgrond dat buiten de markt om wordt verkocht, heeft geen publicaties en blijft buiten de schijnwerpers van zowel vastgoed sites, landelijke dagbladen en andere media. Voor investeerders biedt dit uitstekende mogelijkheden om onder de radar te blijven en bouwgrond voor een geweldige prijs aan te kopen.

Vlotte onderhandelingen

Off market vastgoed wordt niet door een grote groep gegadigden gezien. Dit geeft zowel een koper als verkoper meer rust als het gaat om de onderhandelingen. Vaak heeft dit een overeenkomst tot gevolg dat bij een gebruikelijke, open verkoop bijna onmogelijk is. Het is belangrijk om uzelf voor te bereiden op onvoorziene omstandigheden en vast te stellen welke voorwaarden voor u van belang zijn.

Flexibele transactie zonder haast

Het buiten de markt om (ver)kopen van bouwgrond kent geen haast. Dit is vooral voor kopers interessant. Het stelt u in staat om tijd een aandacht te besteden aan zaken als due diligence voordat u een eventueel bod uitbrengt. Belangrijk om op te merken is dat een aantal deals zoals pre executie een snellere transactietijd vereisen. In deze gevallen wordt het gebrek aan tijd vaak gecompenseerd door een lagere aankoopprijs.

Unieke kansen

Alhoewel de reden voor een off market verkoop voor een verkoper niet altijd gelukkig is, kan een koper hier voordeel mee behalen. Deze situaties leveren unieke kansen op en kunnen uiteindelijk ook voor een verkoper aantrekkelijke voordelen en winstmarges bieden.

Nadelen van bouwgrond off market (ver)kopen

Off market transacties worden voornamelijk in verband gebracht met voordelen. Het is dan ook moeilijk om over eventuele nadelen na te denken. Toch zijn de nadelen die off market vastgoed transacties kunnen hebben, iets om u vooraf in te verdiepen:

Beperkt aanbod

Zonder netwerk is het moeilijk om off market vastgoed te vinden. In samenwerking met een plaatselijke vastgoed adviseur kan een breder aanbod gevonden worden. Binnen een netwerk zijn voorgenomen verkopen en stille verkopen eerder bekend dan bij het brede publiek. Het belang van een goede adviseur mag niet onderschat worden.

Gebrek aan ervaring

Verkopers ervaren een stille verkoop vaak als ingewikkeld. Waar het makkelijk is om geïnteresseerden te vinden bij een publieke verkoop en het plaatsen van advertenties, is dat bij off market verkopen anders. Het gebrek aan ervaring schrikt soms af, waardoor verkopers kiezen voor het makkelijkere alternatief.

Bouwkavel off market kopen of verkopen

Over het algemeen kan de (ver)koop van bouwgronden buiten de markt verschillende voordelen bieden voor kopers en verkopers. Door minder concurrentie en flexibele onderhandelingen bieden off market vastgoed deals ruimere winstmarges. Mede omdat het aanbod niet online of in gedrukte media wordt geadverteerd, zijn er verschillende tactieken die kopers gebruiken bij het vinden van off market bouwgrond. Een goede adviseur zal het advies geven om meerdere strategieën tegelijkertijd te gebruiken.

Meer informatie over bouwgrond in stille verkoop

Zoekt u advies over het kopen of verkopen van bouwgrond? Wilt u liever niet dat iedereen weet dat u een bouwkavel verkoopt? Off market verkoop kan een goede oplossing zijn. Dit is niet voor iedereen de meest eenvoudige manier om een vastgoedtransactie te sluiten. Vraag advies aan ervaren vastgoed experts. Spreekt stille verkoop u aan? Maak afspraken met de adviseur over de vervolgstappen. Een adviseur kan u veel werk uit handen nemen, maar ook de beste voorwaarden onderhandelen. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan. Onze ervaren adviseurs helpen u graag verder.

Off market bouwgrond – FAQ

Off market bouwgrond of een bouwkavel is grond dat buiten de markt om verkocht wordt. Zonder advertenties of opvallende plakkaten op de grond zelf, wordt de bouwgrond bij een select aantal kopers onder de aandacht gebracht.
Grond is schaars en deze schaarste zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. Bovendien is grond waardevast en biedt het kansen om uw vermogen te laten groeien. Het kopen van bouwgrond, ongeacht of u bouwplannen heeft of niet, is een waardevaste investering.
Ja. De grond die u gekocht heeft en die uw bezit is, kan vrij verhandeld worden. Afhankelijk van uw strategie kan dit een aardig rendement opleveren.
In Nederland zijn alle kavels, grond en gebouwen, en de eigenaren opgenomen in het Kadaster. De taak van het Kadaster is het registreren van al het vastgoed in het land en wie welke rechten heeft. Het verkoopproces kan alleen worden afgerond met hulp van een notaris. Een notaris controleert of zowel koper als verkopen weten wat ze exact (ver)kopen.
Nee. In een gemeentelijk of regionaal bestemmingsplan is vastgelegd wat de mogelijkheden zijn voor bouwgronden. Dat betekent dat u vooraf onderzoek moet doen naar een aangeboden kavel. Zeker als u plannen heeft om te bouwen, is het belangrijk om te weten wat mag en wat niet. Hiermee voorkomt u dat u met een kavel eindigt die niet past bij uw plannen.
Om in het buitenland off market vastgoed te kopen is enige kennis van de plaatselijke vastgoedmarkt onmisbaar. Ook het samenwerken met een adviseur helpt bij het vinden van geschikte kavels. Let op dat u in het buitenland met andere wet- en regelgeving te maken heeft dan in Nederland.
Zaken als locatie, afmeting, bestemmingsplan, toekomstige voorzieningen en faciliteiten zijn van invloed op de waarde van een kavel. Hier kunt u ook bij het samenstellen van een verkoopprijs of het uitbrengen van een bod over nadenken.
Ja. U kunt bij de gemeente een verzoek indienen om het bestemmingsplan te veranderen. De gemeente onderzoekt en overweegt uw aanvraag. Overigens is in de Wet ruimtelijke ordening vastgelegd dat gemeentes bestemmingsplannen elke tien jaar opnieuw moeten vaststellen. Het is dan mogelijk om een volledig nieuw plan vast te stellen of een verlengingsbesluit te nemen. Medewerkers van het gemeenteloket van de betreffende gemeente kunnen u helpen.
Naast dat het indienen van een verzoek om een bestemmingsplan te wijzigen lang duurt, zijn er hoge kosten aan verbonden. Deze kosten verschillen per gemeente. Bij het voornemen om een bestemmingsplan te wijzigen, wordt hiervan een openbare publicatie gemaakt. Omwonenden kunnen bezwaar maken. Het is vooraf niet altijd zeker dat uw aanvraag wordt goedgekeurd.
Nee. Een bestemmingsplan is van toepassing op een bepaald, omschreven gebied. Een vergunning daarentegen wordt afgegeven voor specifieke activiteiten binnen een (bouw)project.
Ja, als een gemeente het bestaande bestemmingsplan wilt wijzigen zal dit van tevoren aangekondigd worden. Omwonenden en belanghebbenden hebben het recht om de plannen in te zien en hier bezwaar tegen te maken. De bezwaren worden beoordeeld en meegewogen in een eventuele definitieve beslissing.
Off market vastgoed kan voordelig zijn, zolang u vooraf onderzoek doet naar de achtergrond van de bouwgrond die u aanspreekt. Als een verkoper met u wilt onderhandelen vraag dan altijd om inzage in de nodige documentatie. Door het gebrek aan concurrentie kan de bouwgrond voor een relatief lage prijs aangekocht worden.
Noodzakelijk is het niet, maar een ervaren vastgoed adviseur is vaak wel als eerste op de hoogte van bouwgrond en ander vastgoed dat binnenkort op de markt komt en/of dat in de stille verkoop is.
Net zoals bij een standaard vastgoed transactie staat het zowel de verkoper als koper vrij om zelfstandig te handelen. Er is geen verplichting om samen te werken met een makelaar of vastgoed adviseur. Toch kan een adviseur u veel tijd en moeite besparen. Let wel op dat er altijd een notaris nodig is om een vastgoed transactie te sluiten en vast te leggen.