Skip to content Skip to footer

Zoekt u informatie over off market zorgvastgoed verkopen? Het bieden van optimale gezondheidszorg is de belangrijkste taak van een zorgverlener. Ongeacht of deze zich in een ziekenhuis, woonzorgcomplex of artsenpraktijk bevindt. Een ander bijkomend aspect van gezondheidszorg is vastgoed. Zorgvastgoed transformeert als gevolg van onder andere de Covid-19 pandemie. De traditionele of gebruikelijke gezondheidszorg wijkt af van de specifieke zorgvraag die daardoor ontstaat. Om aan de eisen van vandaag de dag te blijven voldoen is off market zorgvastgoed verkopen voor zorgverleners een mogelijkheid om te moderniseren.

Off-market zorgvastgoed verkopen

Wetgeving off market zorgvastgoed verkopen

Waar u, als zorgverlener, misschien denkt dat het verkopen van zorgvastgoed op dezelfde manier als ander vastgoed verloopt, is dat niet altijd het geval. Afhankelijk van de aard van de zorg en de omvang van het pand moet u het plan om zorgvastgoed te verkopen aanmelden bij het College Sanering Zorginstellingen. Deze regel is ook van toepassing voor zorginstellingen die plannen hebben om gebouwen, terreinen en/of delen hiervan niet langer voor de zorg te gebruiken. Ook verhuur van complete of gedeeltelijke gebouwen valt hier onder. De regelgeving is vastgelegd in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Voor zorgverleners die plannen hebben om het vastgoed te verkopen, maar na de verkoop de zorglocatie te blijven gebruiken, is de sale en leaseback constructie een mogelijkheid. Artikel 18 van de WTZi is hierop niet van toepassing.

Wat maakt zorgvastgoed aantrekkelijk voor investeerders?

Sale en leaseback is een aantrekkelijke mogelijkheid om zorgvastgoed te verkopen. Het is belangrijk om rekening te houden met factoren die daarbij een rol spelen. De meeste investeerders in zorgvastgoed geven bijvoorbeeld de voorkeur aan langlopende huurovereenkomsten. Onder aantrekkelijke voorwaarden hoort onder meer volledig verhuurd zorgvastgoed gelegen op een A of B locatie. Zorginstellingen zijn stabiele huurders, waarbij een investeerder kan rekenen op huurinkomsten en meerwaarde van het pand. Inzage in de jaarrekening(en), exploitatiebegrotingen en doelstelling die een instelling nastreeft, zijn voor potentiële investeerders interessant. Het spreekt voor zich dat voordat de onderhandelingen beginnen een geheimhoudingsverklaring wordt ondertekend.

Ontwikkeling van de zorgsector

De laatste jaren is er een groeiende markt voor het off market verkopen van zorgvastgoed. Investeerders en geldschieters zien de stabiliteit en financiële kracht van zorginstellingen. De groei van de gezondheidszorg en de vraag naar specifieke zorg draagt daar aan bij. De sector van zorgvastgoed is competitief en er zijn veel hoogwaardige panden die groeipotentieel hebben. In feite zijn er tegenwoordig meer investeerders die interesse hebben in zorgvastgoed dan dat er medische gebouwen te koop zijn. Hoewel dat lijkt op een verkopersmarkt, zijn er verschillende factoren en trends die de waarde kunnen beïnvloeden. Zoals bij alle complexe beslissingen kunnen verkopers profiteren van het advies en de begeleiding van een vastgoed expert die kennis en ervaring heeft met het off market verkopen van zorgvastgoed.

Stille verkoop van zorgvastgoed

Off market of het stil verkopen van zorgvastgoed is eerder regel dan uitzondering. Vooral als een zorgverlener het pand wil verkopen en de zorg niet wil voortzetten komt het College Sanering Zorginstellingen om de hoek kijken. U moet een verzoek indienen, waarin u uw voornemen tot verkoop aankondigt. Na ontvangst van uw verzoek, beslist het College Sanering binnen 8 weken of toestemming nodig is. Kleinschalige zorgcomplexen vallen niet onder de meldingsplicht. De doelstelling van het College Sanering is het controleren of een vastgoedtransactie voldoet aan de normen, zoals deze zijn vastgelegd in de Beleidsregel Vervreemding Onroerende Zaken. Wanneer u als zorgverlener zorgvastgoed wilt verkopen is het goed om u bij te laten staan door een expert. Ook voor zorgvastgoed dat off market of in de stille verkoop is, is deze meldplicht van toepassing.

Verkopen zonder advertenties

Zorgvastgoed off market verkopen heeft als voordeel dat er nauwelijks bekendheid aan de verkoop wordt gegeven. Zeker als de zorginstelling doorwerkt en er geen sprake is van het beëindigen of verplaatsen van de dienstverlening, hoeven buitenstaanders niets te weten van de verkoop. Uiteraard is verkoop van zorgvastgoed later op de jaarrekening en balans terug te vinden. De deal is dan allang beklonken. Verkopen zonder ruchtbaarheid voorkomt onrust bij zorgpersoneel, medewerkers en patiënten.

Sale en leaseback zorgvastgoed

Zorginstellingen die willen investeren in de modernisering van het gebouw en/of medische apparatuur, maar daar onvoldoende financiële ruimte hebben, kunnen sale en leaseback overwegen. Het pand wordt verkocht aan een investeerder en gelijk terug gehuurd. In feite verandert er niets, anders dan dat het eigendom van een pand overgaat naar de investeerder. U bent verplicht verbouwingen, aanpassingen en uitbreiding van het pand eerst te bespreken met de nieuwe eigenaar. Aan de andere kant beschikt u over liquide middelen om de gewenste uitbreiding of investeringen te doen. De vorm van zorgvastgoed verkopen kan off market. Het is niet nodig om de koop kenbaar te maken.

Voor- en nadelen sale en leaseback zorgvastgoed

Het besluit om het pand van uw zorginstelling te verkopen, neemt u niet over een nacht ijs. U denkt daar grondig over na en kijkt naar de voor- en nadelen. Het grootste voordeel is dat u in een keer beschikt over liquiditeit. Daarnaast verbetert de balanspositie en kunt u ook op belasting gebied voordeel behalen. Net zoals bij elke andere vastgoedtransactie zijn er nadelen die u vooraf in kaart brengt. Zo bent u niet langer eigendom van het pand en bent u gebonden aan overleg en toestemming van de nieuwe eigenaar bij het doen van verbeteringen en/of aanpassingen aan het gebouw. De zorgverlening moet zonder haperingen of tekortkomingen zo goed mogelijk blijven functioneren.

Adviesgesprek off market vastgoed verkopen

Is uw zorginstelling op zoek naar een koper voor het pand waarin zorg wordt verleend? Zoekt u een manier om bakstenen om te zetten in liquiditeit? Wilt u zorgvastgoed verkopen zonder daar bekendheid aan te geven? Maak een afspraak met een ervaren adviseur om de mogelijkheden te bespreken. Het verkooptraject kan in overleg beginnen, waarbij een adviseur geïnteresseerde kopers en/of investeerders attent maakt op de voorgenomen verkoop. Ook het melden van de voorgenomen verkoop bij het College Sanering kan samen met een adviseur.

Off market zorgvastgoed verkopen – FAQ

Zorginstellingen maken de verkoop van een pand waarin zorg wordt verleend niet altijd bekend. Stille verkoop heeft in de meeste gevallen de voorkeur.
Wanneer een zorginstelling besluit om vastgoed te verkopen of verhuren is toestemming nodig van het College Sanering. Dit is wettelijk vastgelegd. Kleinschalige zorginstellingen zijn hiervan gevrijwaard.
De voorgenomen vastgoedtransactie meld u schriftelijk en ondertekend door het bestuur bij het College van Sanering. In de melding dient u de volledige naam- en adresgegevens te vermelden. Ook de omvang van de transactie, de kadastrale gegevens en de aard van de transactie vermeldt u in de melding. Binnen 8 weken neemt het College een beslissing.
Als u toestemming of goedkeuring van het College heeft ontvangen, staat het u in principe vrij om te verkopen aan degene die het beste bod doet. Het beleid van het College is het nastreven van het behalen van een marktconforme prijs.
Nee. Bij sale en leaseback verkoopt u het zorgvastgoed, maar blijft de zorginstelling actief. De zorg gaat onveranderd verder. U heeft hiervoor geen goedkeuring of toestemming nodig.
Samen met een vastgoed adviseur kunt u een prospectus maken en deze aanbieden aan geïnteresseerde investeerders of geldschieters. Gespecialiseerde vastgoed adviseurs begeven zich in een zakelijk netwerk van makelaars, kredietmaatschappijen, hypotheekverstrekkers, investeerders en beleggers. Gezocht wordt naar een investeerder die interesse en belang heeft bij zorgvastgoed.
Ja, sale en leaseback is een van de weinige financieringsconstructies waarbij u als verkoper inspraak heeft in de verkoop en huur voorwaarden. Onderhandelen doet u zelf of samen met de adviseur. Afhankelijk van dat wat u heeft uitbesteed kan een adviseur ook namens u onderhandelen over de voorwaarden van de overeenkomst.
Sale en leaseback overeenkomsten hebben een looptijd tussen 10 en 30 jaar. In de overeenkomst is opgenomen wat de mogelijkheden zijn bij het aflopen van de overeengekomen duur.
Organiseer een informatieavond voor de medewerkers. Neem de tijd om het waarom van de verkoop toe te lichten en maak duidelijk welke mogelijkheden de verkoop biedt. U kunt aangeven welke verbeteringen en/of investeringen gedaan zullen worden nadat het vastgoed is verkocht en terug gehuurd. Ook patiënten kunt u geruststellen door deze op tijd te informeren. U voorkomt hiermee dat er wilde verhalen ontstaan die een eigen leven gaan leiden.
Ja, los van de manier waarop het pand wordt verkocht, is een waardebepaling nodig. Het taxatierapport moet vermelden wat het doel van de taxatie is, bijvoorbeeld verkoop of verhuur, en welke taxatie methode is toegepast.